Broeders in Christus

Ekklesia der Broeders in Christus Ede

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
KVK nummer: 50722905
 
RSIN nummer:
 
819987700
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 124, 6710 BC  Ede
Email: info@broedersinchristus.nl
 
Doelstelling: Het ondersteunen van een algemeen belang en de gemeenschappelijke godsverering van haar leden op de grondslag van aanvaarding en belijdenis van de leer van de Bijbel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:
  1. Het houden van godsdienstige samenkomsten, in elk geval wekelijks, in een daartoe gehuurde ruimte of via digitale media.
  2. Het organiseren van Bijbelstudie- en andere bijeenkomsten; al dan niet met belangstellende niet-leden.
  3. Het verspreiden van het geloof door middel van lezingen, publicaties, folders, advertenties en andere beschikbare middelen.
  4. Het voorzien in noden en behoeften van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in binnen- en buitenland.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid: De bestuursleden worden niet betaald en declareren geen door hen gemaakte kosten, tenzij deze gemaakt zijn voor het functioneren van de ekklesia en aantoonbaar zijn door middel van aankoop- en betaalbewijzen, niet anders dan bij andere leden van de ekklesia het geval kan zijn.
 
Actueel verslag ekklesia:

De ekklesia heeft haar voorgenomen activiteiten in 2021 door de corona-crisis niet volgens plan kunnen uitvoeren:

  • Er konden door sluiting geen samenkomsten gehouden in de zaal die we daarvoor huurden. De leden digitaal samenkomsten bijgewoond via zoom of diensten gevolgd via opnamen op cd.
  • De voorgenomen jaarlijkse predikingscampagne met een groep geloofsgenoten uit Engeland, kon opnieuw eind maart/begin april vanwege de corona maatregelen geen doorgang vinden. In plaats daarvan heeft de ekklesia in november een advertentiecampagne gevoerd voor de website Met Open Bijbel.
  • De ekklesia heeft een bedrag van 4.000 Euro kunnen overmaken naar het Christadelphian Bible Mission Welfare Fund (CBM WF) in Engeland, en het aan het comité daar overgelaten om het te besteden waar de nood het hoogst is.
Voorgenomen bestedingen ekklesia 2022 De ekklesia voorziet de volgende uitgaven voor 2022:
  Zaalhuur voor zondagsamenkomsten
ca. € 1.750
  Bijdrage aan Landelijk Predikingsfonds * ca. € 2.000
  Bijdragen aan het CBM WF ca. € 2.500
  Adverteren voor website Met Open Bijbel
ca. € 6.000
 
 

* Het Landelijk Predikingsfonds is een fonds dat formeel valt onder de Ekklesia Ede, maar dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Ekklesia Ede en de Ekklesia Den Haag. Om die reden wordt een van de Ekklesia Ede gescheiden boekhouding gevoerd  en verslaggeving gedaan. Zie de aparte pagina Landelijk Predikingsfonds.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf